Handlingar inför årsmötet 17 maj 2017

Dagordning för årsmötet 2017-05-17, gällande åren 2015 och 2016

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 (Ingen verksamhet under 2016.)
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Diskussion angående Grumskretsens aktiviteter och framtid
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och deras mandattider
 13. Val av ordförande för kretsen
 14. Val av övriga ledamöter
 15. Eventuella fyllnadsval
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Eventuella motioner
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutas